Odszkodowanie za błąd lekarski powstały w wyniku błędnej diagnozy lekarza, personelu medycznego lub nieprawidłowego leczenia. Za błąd lekarski uznaje się także zakażenia, odmowy udzielenia pomocy lub wyrządzenia szkody na rzecz pacjenta.

Błąd medyczny (błąd w sztuce lekarskiej, błąd lekarski, błąd w sztuce medycznej) to działanie lub zaniechanie, powodujące szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć).

Odszkodowanie tego rodzaju jest zależne od tego, jak poważne konsekwencje finansowe oraz zdrowotne poniesiono w związku z zaniedbaniem.

Do najczęstszych błędów lekarskich należą:

  • zakażenia gronkowcem,
  • urazy podczas porodu,
  • błędne diagnozy onkologiczne,
  • odmowa udzielenia pomocy medycznej

Odszkodowanie za błąd lekarski rodzi konsekwencje prawne kiedy zaistnieją poniższe elementy:

  • postępowanie osoby odpowiedzialnej (lekarza lub personelu medycznego) musi być niezgodne z zasadami wiedzy medycznej
  • szkoda pacjenta musi wystąpić, jeśli jego wyniku doszło do śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia
  • istnieje związek przyczynowy pomiędzy działaniem osoby odpowiedzialnej (lekarza lub personelu medycznego) , a skutkiem w postaci szkody pacjenta
  • osobie odpowiedzialnej można przypisać winę umyślną lub nawet jeśli wystąpiła ona nieumyślnie (lekkomyślność, niedbalstwo)

W przypadku, gdy doszło do śmierci na skutek błędu, osoby bliskie mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia. Mogą również starać się o zwrot kosztów związanych z pogrzebem. Zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienia spowodowane niewłaściwym postępowaniem personelu ośrodka opieki medycznej, szpitala i lekarzy. Świadczenie obejmie również odszkodowanie za utracone wynagrodzenie i poniesione koszty leczenia.

Prawo do odszkodowania pieniężnego mają prawo małżonkowie, dzieci a także osoby pozostające w nieformalnych związkach z poszkodowanym. Jeśli zmarły płacił alimenty można żądać renty alimentacyjnej.

Zadzwoń 694-411-766

Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań lub napisz maila

kontakt@odszkodowaniaslask.pl

telefon

Data zdarzenia

Nasi prawnicy nieustannie poszukują nowych rozwiązań by jeszcze skuteczniej pomagać poszkodowanym.

Jak starać się o odszkodowanie?