Odszkodowanie za błąd medyczny mogą mieć miejsce w placówkach zdrowia, szpitalach czy prywatnych gabinetach. Jednak niezależnie od tego, kto z personelu popełni błąd, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Błąd medyczny to zdarzenie wywołane najczęściej niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem między innymi lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej i innych osób wykonujących czynności medyczne. Istotne tutaj jest to, że wywołały one uszczerbek na zdrowiu fizycznym ale i również psychicznym.

Zadaj pytanie i otrzymaj bezpłatną poradę wypełniając formularz

telefon

Data zdarzenia

Sam termin błąd medyczny budzi wiele wątpliwości w polskim prawie. Wynika to z faktu, że brak jest definicji tego pojęcia sformułowanego przez ustawodawcę. W praktyce bardzo często używa się zamiennie pojęcia błąd medyczny i pokrewnych.

Treść orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 roku zdefiniowało to pojęcie. “Błąd lekarski”- “czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym.”

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.; dalej jako: u.z.l.l.d.): “lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

WYRÓŻNIA SIĘ TRZY GŁÓWNE BŁĘDY MEDYCZNE:

BŁĄD DIAGNOSTYCZNY występuje wtedy gdy, następuje złe rozpoznanie choroby lub zła diagnoza stanu zdrowia pacjenta. Przeważnie jednak przybiera formę wykrycia choroby innej niż ta, na którą faktycznie cierpi pacjent lub niewykrycie choroby.

BŁĄD TERAPEUTYCZNY- w praktyce często powiązany jest z błędem diagnostycznym. Występuje jeśli on przykładowo została dobrana niewłaściwa lub wadliwa metoda leczenia.

BŁĄD ROKOWANIA- powstaje tylko w sytuacji kiedy, powstała szkoda. Polega na złym prognozowaniu stanu zdrowia, które może doprowadzić do faktycznego pogorszenia stanu jego zdrowia

Komu przysługuje odszkodowanie za błędy medyczne

Jeśli zostałeś poszkodowanym w wyniku błędu w sztuce lekarskiej lub ktoś z Twoich bliskich. W wypadku, kiedy błąd lekarski doprowadził do śmierci pacjenta, o odszkodowanie mogą ubiegać się najbliższe osoby.

Aby odszkodowanie za błąd medyczny miało miejsce i budziło konsekwencje prawne muszą zaistnieć poniższe elementy:

  • postępowanie osoby odpowiedzialnej musi być niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej
  • być szkoda pacjenta w postaci jego śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na skutek punktu pierwszego
  • istnieje związek przyczynowy pomiędzy działaniem osoby odpowiedzialnej, a skutkiem w postaci szkody pacjenta
  • osobie odpowiedzialnej można przypisać winę umyślną lub nieumyślną (lekkomyślność, niedbalstwo)

O co możesz się ubiegać:

  • Odszkodowanie jednorazowe – jednorazowa kwota stanowiącą odszkodowanie lub poszkodowany może żądać zwrotu wszystkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, domagać się zwrotu kosztów poniesionych z konieczności przystosowania domu do osoby niepełnosprawnej oraz wszelkie koszty związane z transportem
  • Odszkodowanie jednorazowe – jeśli poszkodowany musiał zrezygnować z pracy zawodowej i potrzebuje przeszkolenia do innego zawodu
  • Renta uzupełniająca – która ma pokryć różnicę między zarobkami uzyskiwanymi przed i po błędzie lekarskim
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – gdy poszkodowany wymaga stałej opieki medycznej, rehabilitacji czy zakupu leków.
Zadzwoń 694-411-766

Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań lub napisz maila

kontakt@odszkodowaniaslask.pl

telefon

Data zdarzenia

Nasi prawnicy nieustannie poszukują nowych rozwiązań by jeszcze skuteczniej pomagać poszkodowanym.