Odszkodowanie za wypadek w pracy w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.

Pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie, jeśli doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy. Uważa się za wypadek przy pracy nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Pracownik uzyskuje prawo do wypłaty odszkodowania odszkodowania kiedy doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, które jednak może ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku w wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje także w drodze do pracy lub w trakcie powrotu.

Poszkodowany pracownik powinien o wypadku niezwłocznie poinformować przełożonego bądź pracodawcę. Obowiązek ten nie dotyczy tylko poszkodowanego, ale również każdego innego pracownika, który taki wypadek zauważył.

Przyczyny oraz okoliczności wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik BHP oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Po końcowych ustaleniach sporządzany jest protokół powypadkowy – protokół BHP, który jest zatwierdzany przez pracodawcę. Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią tego protokołu.

Poszkodowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego.

Zatwierdzony protokół BHP pracodawca niezwłocznie dostarcza poszkodowanemu, pouczając go o sposobie oraz trybie odwołania. Jeśli poszkodowany lub rodzina, w przypadku jego śmierci, nie zgadzają się z treścią protokołu lub z jego wnioskami, mają prawo wystąpienia do Sądu Pracy. Gdy do wypadku doszło z winy pracodawcy, ma on obowiązek naprawienia szkody

Pomożemy w gromadzeniu dokumentacji, dopełnimy wszelkich formalności, a także przypilnujemy ustawowych terminów postępowania. W imieniu klienta sformułujemy roszczenia, przypilnujemy terminów oraz będziemy prowadzili negocjacje z zakładem ubezpieczeń.

Zadzwoń 694-411-766

Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań lub napisz maila

kontakt@odszkodowaniaslask.pl

telefon

Data zdarzenia

Nasi prawnicy nieustannie poszukują nowych rozwiązań by jeszcze skuteczniej pomagać poszkodowanym.