Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie – wypadki te zdarzają się niestety za często. Wiele z nich nie jest nawet zgłaszana do KRUS w związku z czym trudno oszacować ich liczbę. Najczęstszymi są zdarzenia z udziałem maszyn, zwierząt gospodarskich, jak również wypadki powstałe w wyniku niezabezpieczenia narzędzi rolniczych.
Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą poważne niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku, który może wiązać się z powstaniem szkody na osobie (mamy z nią do czynienia, gdy w wypadku ktoś zginął lub został ranny).

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy rolnik jest zobligowany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w KRUS. Ubezpieczenie tego rodzaju pokrywa wszelkie wypadki i szkody powstałe na terenie gospodarstwa, wyrządzone przez rolnika, pracowników czy osoby zamieszkałe w gospodarstwie.

Odszkodowania z tego tytułu wypłacane są za śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz zniszczenie mienia np. maszyn rolniczych. Ubezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone przez zwierzęta, maszyny i pojazdy wolnobieżne, będące w posiadaniu rolnika.

Jeśli doszło do takiego zdarzenia, to istnieje możliwość uzyskania z KRUS jednorazowego odszkodowania z tytułu:

  • stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • śmierci

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie należy się w następujących przypadkach:

  • Jeśli pracowałeś w gospodarstwie rolnym jako rolnik, jego rodzina, pracownicy, a czasem również inne osoby)
  • Jeśli świadczyłeś pomoc sąsiedzką
  • w przypadku kiedy jesteś osobą trzecią (nie pracującą w gospodarstwie) dokonującą nagłych napraw, czy innych usług np. remontowo-budowlanych

Prawo do otrzymania z KRUS jednorazowego odszkodowania uwarunkowane jest spełnieniem przesłanek, określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub domownikowi, jeśli wskutek wypadku przy pracy rolniczej doznał obrażeń. W przypadku śmierci ubezpieczonego powyższych okolicznościach, jednorazowe odszkodowanie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego.

Zadzwoń 694-411-766

Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań lub napisz maila

kontakt@odszkodowaniaslask.pl

telefon

Data zdarzenia

Nasi prawnicy nieustannie poszukują nowych rozwiązań by jeszcze skuteczniej pomagać poszkodowanym.