Przedawnienie roszczeń z wypadku z tytułu umowy ubezpieczenia następuje z upływem 3 lat, zgodnie z treścią przepisu art. 819 § 1 k.c.

Przedawnienie roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego

Ten zapis odsyła nas do przepisu art. 442¹ § 1 k.c., który mówi, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia. Dotyczy to momentu w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Jeśli zaś szkoda jest wynikiem przestępstwa przedawnienie roszczeń odszkodowawczych następuje wówczas dopiero po upływie 20 lat.


Za przykład może być sytuacja np. jeśli przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych kobietę potrąci samochód i jeśli jadący z nadmierną prędkością nietrzeźwy kierowca.

Kiedy bieg terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych ulega przerwaniu?

Aby nie dopuścić do przedawnienia takiego roszczenia należy pamiętać o treści przepisu art. 123 § 1 k.c. Przepis ten mówi o przypadkach, w których bieg przedawnienia się przerywa się:

  • każdą czynność podjętą przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju
  • przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
  • uznanie roszczenia przez osobę lub instytucję, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  • wszczęcie mediacji.

Przedawnienie roszczeń z wypadku – ustawodawca wprowadził art. 819 § 4 k.c.. Bieg przedawnienia roszczenia odszkodowawczego zaczyna się ponownie jeśli od tego momentu, w którym ten, kto zgłasza roszczenie bądź zdarzenie, otrzyma w formie pisemnej od zakładu ubezpieczeń oświadczenie na temat tego, czy świadczenie zostało przyznane lub o decyzji odmownej.

Zadzwoń 694-411-766

Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań lub napisz maila

kontakt@odszkodowaniaslask.pl

telefon

Data zdarzenia

Nasi prawnicy nieustannie poszukują nowych rozwiązań by jeszcze skuteczniej pomagać poszkodowanym.

telefon

Data zdarzenia

ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY – MUSISZ WIEDZIEĆ

BŁĄD LEKARSKI

WYPADEK PRZY PRACY

UZYSKANIE ODSZKODOWANIA JAK TO ZROBIĆ?